Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011, de herziene versie uit 2013 onder nummer 56/2013.

DNR 2011

Uitzondering op bovenstaande zijn leveringen van software en daaraan gerelateerde werkzaamheden. Deze vallen onder de algemene voorwaarden van BIM optimaal B.V.

Algemene voorwaarden BIM-optimaal